FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

Departamenti i Shkencave Mjekësore-Teknike

Departamenti ka në përbërjen e tij 11 pedagogë me kohë të plotë, nga të cilët 4 të kategorisë Profesor; 4 me gradë shkencore Dr dhe 3 personel ndihmës akademik me gradë shkencore Msc. Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit të Departamentit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore dhe standardet shtetërore të cilësisë të përcaktuara për njësitë bazë.
  • 24 Qershor 2022

Universiteti "Barleti", kurs trajnimi për infermierët me OSA dhe HC Training

Më shumë
Universiteti
4 Shkurt- Dita Botërore e luftës kundër Kancerit
  • 07 Shkurt 2022

4 Shkurt- Dita Botërore e luftës kundër Kancerit

Më shumë
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejti

REGJISTROHU NË NEWSLETTER