• 14 Nëntor 2023

Terapia instrumentale në fizioterapi

Më shumë
Terapia instrumentale në fizioterapi
UniBa zhvillon trajnimin me temë: Fibroza kistike! Rehabilitimi Respirator!
  • 27 Tetor 2023

UniBa zhvillon trajnimin me temë: Fibroza kistike! Rehabilitimi Respirator!

Më shumë
  • 16 Tetor 2023

"Laj duart! Shpëto jetë!","Lëviz shtyllën kurrizore! Rri drejt!

Më shumë
Leksion i hapur “Dita Botërore e Larjes së Duarve”
  • 11 Tetor 2023

Leksion i hapur “Dita Botërore e Larjes së Duarve”

Më shumë

Departamenti i Shkencave Mjekësore-Teknike

Departamenti i Shkencave Mjekësore Teknike, pjesë e Fakultetit të Shkencave Mjekësore në Universitetin Barleti ka në përbërjen e tij 6 pedagogë me kohë të plotë, nga të cilët 1 i kategorisë Profesor, 2 të kategorisë Doktor/Ph.D dhe 3 personel ndihmës akademik me gradë shkencore Msc. Pedagogët e këtij departamenti, janë të angazhuar në projekte kërkimore-shkencore kombëtare e ndërkombëtare,si dhe janë botues në revista të shumta shkencore ndërkombëtare. Programet Studimit në Infermieri dhe Fizioterapi kanë një kohëzgjatje prej 3 vitesh akademike, që ndahen në gjashtë semestra studimi dhe që parashikojnë marrjen e 180 krediteve universitare (ECTS). Studenti kryen praktikën klinike pranë qendrave rehabilituese spitalore, qëndrave shëndetësore, klinikave të specializuara me të cilat Universiteti Barleti ka marrëveshje bashkëpunimi. Vlen për tu theksuar dhe prania e laboratorëve të Infermierisë dhe Fizioterapisë, pjesë e strukturës së vetë universitetit të cilat janë dispozicion për realizimin sa më efektiv të për proçesit mësimor.
Departamenti i Shkencave Mjekësore Teknike, pjesë e Fakultetit të Shkencave Mjekësore, në Universitetin Barleti do të jetë departamenti që gjeneron njohuri të reja dhe inovacione në aplikimin e tij nëpërmjet programeve të tij universitare, kurseve të edukimit në vazhdim dhe programeve pasuniversitare të akredituara dhe të konsoliduara, të cilat do t'i lejojnë atij të arrijë lidershipin në forcimin e profesionit të Infermierisë dhe Fizioterapisë në fusha të ndryshme të sektorit shëndetësor, sektorit të arsimit dhe sektorit social. Departamenti nëpërmjet konsolidimit të organeve akademike të lidhura me shoqërinë, gjenerimit me trajnime gjithëpërfshirëse duke patur parasysh mësimet themelore që në rrjedhën e jetës do të jenë shtyllat e dijes për çdo student: të mësuarit për të ditur, të mësuarit për të bërë, të mësojmë të jemi, do të ketë si objektiva kryesore:
  • t'u jap studentëve të tij një arsimim të shkëlqyer me bazën më të mirë të mundshme në shkencën praktike dhe teorike për karrierën e tyre të ardhshme.
  • studentët të arrijnë rezultate të shkëlqyera shkencore me rëndësi të lartë ndërkombëtare.
Departamenti i Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin Barleti, me programe studimi në Infermieri dhe Fizioterapi është një strukturë që përqendron njohuritë e një sërë disiplinash që konvergojnë dhe plotësojnë fushën e Infermierisë dhe Fizioterapisë. Ai funksionon në një mënyrë sistematike dhe të ndërlidhur për të gjeneruar njohuri dhe inovacion në kujdesin shëndetësor të njeriut. Stafi pedagogjik kontribuon në forcimin e funksioneve të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor duke formuar ekipe ndërdisiplinore dhe multidisiplinare për t'iu ofruar brezave të rinj dhe sektorëve socialë, institucioneve të sektorit shëndetësor, arsimor, propozime dhe zgjidhje të qëndrueshme dhe cilësore për të përmbushur nevojat dhe kërkesat e kujdesit shëndetësor që paraqiten dhe konstatohen në shekullin e 21-të, në nivel rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Terapia dhe rehabilitimi është studimi i rivendosjes së kushteve normale fizike tek ata të paaftë për shkak të paaftësisë së përkohshme ose të përhershme. Infermieria është studimi i ofrimit të kujdesit shëndetësor për të sëmurët, të paaftët ose të pafuqishmit dhe ndihma mjekët dhe profesionistët e tjerë mjekësorë dhe shëndetësorë diagnostikojnë dhe trajtojnë pacientët. Fokusi i kualifikimeve në fizioterapi dhe infermieri është ruajtja dhe kujdesi për shëndetin e pacientëve gjatë sëmundjes dhe rehabilitimit. Ai përfshin kujdesin shëndetësor për të moshuarit dhe kujdesin shëndetësor për personat me aftësi të kufizuara. Studenti kryen praktikën klinike pranë qendrave rehabilituese spitalore, qëndrave shëndetësore, klinikave të specializuara me të cilat Universiteti Barleti ka marrëveshje bashkëpunimi. Vlen për tu theksuar dhe prania e laboratorëve të Infermierisë dhe Fizioterapisë, pjesë e strukturës së vetë universitetit të cilat janë dispozicion për realizimin sa më efektiv të për proçesit mësimor

Drejtimet Kryesore të Aktivitetit

...
...
...
...
...
...
...
...

Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave", **: Në procesin e Licencimit pranë MinistrisëREGJISTROHU NË NEWSLETTER