• 04 Qershor 2024

Laboratori i Shkencave Kimike

Më shumë
Laboratori i Shkencave Kimike
PROMOVIMI I PROFESIONEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSORË NË LUSHNJE
 • 24 Prill 2024

PROMOVIMI I PROFESIONEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSORË NË LUSHNJE

Më shumë
 • 22 Prill 2024

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE UNIBA NË BERAT

Më shumë
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE UNIBA NË BERAT
PROFESIONET E KUJDESIT SHËNDETËSOR, LEKSION I HAPUR NË QYTETIN E LEZHËS
 • 16 Prill 2024

PROFESIONET E KUJDESIT SHËNDETËSOR, LEKSION I HAPUR NË QYTETIN E LEZHËS

Më shumë

Departamenti i Shkencave Mjekësore-Teknike

Departamenti i Shkencave Mjekësore Teknike është pjesë e Fakultetit të Shkencave Mjekësore në Universitetin Barleti. Departamenti ofron treprograme studimi aktive: Bachelor në Infermieri; Bachelor në Fizioterapi dhe Master profesional “Infermieri në familje dhe komunitet”.Të diplomuarit në shkencat mjekësore do të jenë të aftë të punojnë në të gjitha fushat dhe disiplinat e mjekësisë në parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin, për çdo moshë dhe kategoritë pacientëve si personat me aftësi ndryshe, personat me aftësi të kufizuara, pacientët me sëmundje malinje, moshat e treta, përgjatë gjithë ciklit të tyre të jetës.
Rregullore e Departamentit të Shkencave Mjekësore-Teknike (PDF)

Të diplomuarit e këtij departamenti mund të punësohen si infermierë dhe fizioterapistë, në strukturat e mëposhtme:

 • Spitale publike/private
 • Qendra shëndetësore
 • Poliklinika publike
 • Qendra rehabilitimi
 • Klube sportive
 • Universitete

Departamenti ka si vizion forcimin e profesionit të Infermierisë dhe Fizioterapisë dhe si objektiva kryesore:

 • tu jap studentëve të tij një arsimim të shkëlqyer me bazën më të mirë të mundshme në shkencën praktike dhe teorike për karrierën e tyre të ardhshme.
 • studentët të arrijnë rezultate të shkëlqyera shkencore me rëndësi të lartë ndërkombëtare.

Të përmirësojë cilësinë e jetës dhe të promovojë shëndetin në komunitetme anë të inovacionit në kërkim shkencor dhe kujdes klinik,duke aftësuar studentë dheprofesionistë të aftë dhe misionarë në shoqëri,me dije bashkëkohore në përputhje me kërkesat e tregut tëpunës dhe inovacionit në qendrat mjekësore universitare dhe laboratorët biomjekesorë.

Ne, kemi një rrjet të konsoliduar partneriteti me institucionet publike e privatepër praktikën profesionale në integrimin e studentëve në tregun e punës. Në fokus të punës tonë kemi bashkëpunimin e ngushtë me partnerët tanë, qendra mjekësore universitare, spitale e klinika për aftësimin praktik të studentëve duke i shnderruar ata në profesionistë.

Drejtimet Kryesore të Aktivitetit

Parandalimi është më mirë se sa kurimi. Edukojmë gjenerata të ndryshme për të parandaluar probleme dhe gjendje shëndetësore të caktuara.

Mungesa e aktivitetit fizik dhe sportit mund të shkaktojë probleme shëndetësore të ndryshme. Rehabilitimi sportiv dhe një aktivitet fizik i rregullt ndihmon në një jetë më cilësore.

Edukojmë, promovojmë dhe nxisim një jetë të pavarur në moshat e treta. Përmirësojmë funksionalitetin, lëvizshmërinë dhe rritjen e pavarësisë në kryerjen e aktiviteteve në përditshmëri.

Për të patur njerëz të shëndetshëm, në një shoqëri të shëndetshme, kujdesi fillon që në konceptim.

Vazhdimësia e jetës varet nga mirëqenia e gruas.

Promovimi dhe edukimi për një cilësi jete më të mirë për personat me aftësi ndryshe. Reduktimi i problematikave me anë të programeve inovatore.

Ofrimi i përkujdesjes infermierore për individët të cilët janë në pamundësi për të marrë një shërbim pranë qendrave shëndetësore.

Edukimi i profesionistëve shëndetësorë për kualifikime të mëtejshme me të rejat dhe avancimet e teknologjisë në fushën mjekësore.


Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave", **: Në procesin e Licencimit pranë MinistrisëLINJAT PROGRAMORE-SEKTORET E NDËRLIDHUR

Mirëqenia e shëndetit mendor siguron dhe redukton ndjeshëm problematikat e shëndetit në popullatë. Një shëndet i mirë mendor reflektohet dhe në një shëndet të mirë në tërësi dhe një kontribut më të madh të individit në shoqëri.

Me anë të politikave shëndetësore bëhet i mundur edukimi në nivel shëndetësor i popullsisë duke shtuar kujdesin dhe vigjilencën ndaj komunitetit. Është më mirë të parandalosh se sa të kurosh, referuar sloganit për të patur një shoqëri sa më të shëndetshme.

Kujdesi i shtuar ndaj nevojave dhe problematikave të pacientit me anë të shërbimeve specifike të ofruara nga personeli mjekësor. Shërbim ky i cili fokusohet në dhënien e kujdesit për të gjithë individët dhe komunitetet pa dallime ndërmjet tyre.

Me anë të trajnimeve në fushat respektive dhe leksioneve të hapura nga specialistët në fushën e shëndetit bëhet i mundur edukimi dhe njohja me të rejat më të fundit për sa i përket kujdesit ndaj pacientit.

REGJISTROHU NË NEWSLETTER