• 12 Qershor 2024

Vizitë Erasmus nga staf i Universitetit të Aveiro, Portugali

Më shumë
Vizitë Erasmus nga staf i Universitetit të Aveiro, Portugali
KONFERENCA MBARËKOMBËTARE FARMACEUTIKE VII
 • 05 Qershor 2024

KONFERENCA MBARËKOMBËTARE FARMACEUTIKE VII

Më shumë
 • 04 Qershor 2024

Laboratori i Shkencave Kimike

Më shumë
Laboratori i Shkencave Kimike
PROMOVIMI I PROFESIONEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSORË NË LUSHNJE
 • 24 Prill 2024

PROMOVIMI I PROFESIONEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSORË NË LUSHNJE

Më shumë
 • 22 Prill 2024

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE UNIBA NË BERAT

Më shumë
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE UNIBA NË BERAT
Promovimi i Profesioneve të Kujdesit Shendetësor në Shkodër
 • 19 Prill 2024

Promovimi i Profesioneve të Kujdesit Shendetësor në Shkodër

Më shumë

Rreth fakultetit

Hapja e këtij Fakulteti synon zhvillimin e kompetencave të nevojshme të këtyre profesionistëve në ushtrimin e profesionit, kërkimin shkencor dhe klinik, si dhe rritjen e cilësisë në formimin dhe edukimin e profesionistëve në fushën e shkencave mjekësore dhe të shëndetit.

Fitimi i të drejtës për ushtrimin e këtij profesioni të rregulluar me ligj, mbas formimit akademik, që arrihet në përfundim të këtyre programe te studimit, kërkon në vijim, ndjekjen e procedurave përkatëse të parashikuara në kuadrin ligjor përkatës.
 • Programet e studimit që ofrohen nga Fakulteti i Shkencave Mjekësore janë hartuar në përputhje me standardet shtetërore të cilësisë dhe standardet evropiane për profesionet e rregulluara. Kurrikula e programeve reflektonpërvojëndhetraditën e universitetevenë vend dheështëmbështeturne kurrikulat e programeve më bashkëkohore në Europë e më gjerë. Rrjeti ynë i bashkëpunëtorëve nga Gjermania, Italia dhe Turqia i ka pasururuar programet e studimit sipas standarteve dhe arritjeve më të fundit shkencore. Ndërthurja ndërmjet orëve praktike, laboratorike me orët në auditor e bëjnë kurrikulën lehtësisht të përthithshme nga studentët dhe i lidh ata më shumë me implementimin e njohurive dhe dijeve lehtësisht edhe në botën reale. Programet e studimit respektojnë standardet akademike duke i lidhur ato me zbatimin në fushën e shkencave mjekësore dhe synojnë përgatitjen e profesionistëve që të konkurojnë denjësisht jo vetëm në tregun lokal e rajonal, por edhe atë ndërkombëtar. 
 • Infrastruktura e Fakultetit ofron akomodim cilësor të studentëve, mundëson një zbatim të proceseve të mësimdhënies, të kërkimit shkencor, të shërbimeve mbështetëse  për studentët dhe stafin akademik. Në dispozicion të Fakultetit të Shkencave mjekësore janë 17 auditorë leksionesh me një sipërfaqe prej 1087.04 m2 dhe 8 laboratorë për ndjekje praktikash klinike: Anatomi, Histologji, Fiziologji, Stomatologji, Infermieri, Fizioterapi, Shkenca Kimike dhe Farmakognozisë.
 • Zhvillimi i qendrueshëm cilësor i Universitetit Barleti dhe marrëveshjet e bashkëpunimit me një rrjet bashkëpunëtorësh në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar i jep mundësinë stafit të Fakultetit të Shkencave Mjekësore për mobilitet dhe shkëmbim eksperiencash intensive me kolegë nga universitete dhe qendra kërkimore brenda dhe jashtë vendit.
 • Bashkëpunim i institucionalizuar me institucione të arsimit të lartë që ofrojnë programe studimi në shkenca mjekësore, me institucione spitalore universitare dhe jouniversitare, me klinika shëndetësore private e publike, i mundëson Fakultetit të jetë jo vetëm komplementar me IAL-e të tjera publike dhe private që ofrojnë programe studimi të të njëjti profil, për plotësimin e kërkesave të tregut me profesioniste të shëndetit, duke ruajtur paralelisht rregullat e “konkurencës së ndershme” për formimin sa më cilësor të të diplomuarve në këto profesione.
 • Përfshirja e studentëve në veprimtaritë kërkimore-shkencore në universitetet dhe institucionet e huaja partnere është në nivelin e synuar me objektivat e Institucionit. Rrjeti i bashkëpunëtorëve ndërkombëtarë po rritet vazhdimisht duke zgjeruar mundësitë për kualifikim e shkëmbim përvojash për stafin dhe studentët.
 • Kurrikulat e programeve e studimit përfshijnë edhe gjuhën italiane dhe gjermane krahas gjuhës angleze. Studentët mund të marrin jo vetëm kreditet kurrikulare edhe ato ekstrakurrikulare nëpërmjet frekuentimit të kurseve të Qendres së Gjuhëve të Huaja Pearson, nisur nga fakti që UniBa ka statusin e Authorized Pearson Test Center. Pearson English Test (PTE General) është shërbim i qendrës PEARSON të cilin studentët mund ta aksesojnë duke u testuar dhe certifikuar.
Vizioni i fakultetit të shkencave mjekësore: Ndërtimi i një institucioni kombëtar dhe rajonal ekselence në fushën e edukimit të profesionistëve të shkencave mjekësore duke harmonizuar edukimin, kërkimin shkencor dhe kujdesin klinik përmes profesionalizmit, përgjegjshmërisë dhe transparencës.

Edukimi i profesionistëve të kujdesit shëndetësor bazuar në angazhimin tonë për përsosmëri, përgjegjshmëri sociale dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës, duke ndjekur në të njëtjën kohë kërkimet e reja dhe inovacionin klinik, për të përmirësuar shëndetin e individëve dhe popullsisë si dhe për të kontribuar në zhvillimin e shkencave mjekësore e shëndetësore.

Fakulteti i Shkencave mjekësore ka për qëllim: 

 • formimin dhe edukimin cilësor bashkohor të profesionistëve në fushën e shkencave mjekësore;
 • zhvillimin e njohurive, aftësive dhe vlerave të domosdoshme për mundësi reale e të shpejta punësimi dhe karriere të tyre 
 • pajisjen e studentëve me një model unik e të qendrueshëm mësimdhënie-je & mësimnxënie-je që eliminon diferencën mes auditorit dhe sfidave të nesërme që do të kenë në profesion  
 • transferimin dhe përvetësimin e metodikës moderne për kërkimin shkencor dhe atë klinik; 
 • aftësimin e duhur në fushën e komunikimit dhe të ndërveprimit njerëzor.
Universiteti Barleti është universitet jopublik i arsimit të lartë, i cili ka ruajtur dhe zhvilluar cilësitë dhe standartet më të larta dhe të vyera akademike dhe shkencore përgjatë viteve. Uniba tanimë është shndërruar në një pikë referimi të rëndësishme për studentët që kërkojnë një institucion prestigjioz dhe serioz të arsimit të lartë, për tu formuar, përgatitur dhe zhvilluar profesionalisht, konform kërkesave aktuale e të mëvonshme të tregut të punës, jo vetëm atij vendas por dhe global. Karakteri aplikativ dhe sipërmarrës i UniBa prej 17 vitesh, ka sjellë ndryshime thelbësore të programeve dhe kurrikulave me qëllim përshtatjen e tyre me filozofinë e “përgatitjes së studentëve për punën”. Uniba zotëron kampusin më bashkohor dhe modern në vend, ndërtuar në 2021. Kampusi eshte i pajisur me të gjithë infrastrukturën e duhur në auditore, laboratorë, ambjente argëtimi, zbavitje dhe rekreacioni për studentët duke u mundësuar çdo facilitet dhe mbështetje, për mbarëvajtjen e procesit akademik. Uniba është vlerësuar dhe akredituar maksimalisht me 6 vite akreditim nga institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare të akreditimit në të 5 shtyllat e vlerësimit marrë në analizë. Aktiviteti i Uniba integron mjeshtërisht aspektin akademik atë kërkimor shkencor, aplikativ, edukues dhe trajnues, të ofruara cilësisht për të rritur dhe fuqizuar kapitalin njerëzor, në të gjitha drejtimet, fushat dhe sektorët më të rëndësishëm të tregut të punës dhe ekonomisë në tërësi..
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave", **: Në procesin e Licencimit pranë Ministrisë


Departamenti i Shkencave
Mjekësore dhe të Shëndetit
 

Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit të Departamentit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore...

Më shumë
Departamenti i Shkencave
Mjekësore-Teknike
 

Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit të Departamentit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore...

Më shumë
Departamenti i Formimit të
Përgjithshëm dhe Zhvillimit
Profesional

Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit të Departamentit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore...

Më shumë


REGJISTROHU NË NEWSLETTER