• 12 Qershor 2024

Vizitë Erasmus nga staf i Universitetit të Aveiro, Portugali

Më shumë
Vizitë Erasmus nga staf i Universitetit të Aveiro, Portugali
KONFERENCA MBARËKOMBËTARE FARMACEUTIKE VII
  • 05 Qershor 2024

KONFERENCA MBARËKOMBËTARE FARMACEUTIKE VII

Më shumë
  • 24 Prill 2024

PROMOVIMI I PROFESIONEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSORË NË LUSHNJE

Më shumë
PROMOVIMI I PROFESIONEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSORË NË LUSHNJE
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE UNIBA NË BERAT
  • 22 Prill 2024

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE UNIBA NË BERAT

Më shumë

Departamenti i Shkencave Mjekësore dhe të Shëndetit

Departamenti synon të edukojë specialiste në fushën e shkencave mjekësore dhe të shëndetit të aftë jo vetëm në drejtim të kujdesit për të sëmurin por edhe për një cilësi jete më të mirë për të gjithë.Edukimi dhe trajnimi i profesionistëve ndërthuret dhe me lidhjen me të gjithë strukturat shtetërore dhe private të kujdesjes shëndetësore, me punë kërkimore shkencore dhe projekte në komunitetduke i bërë të aftë për tu përballur me kërkesat e tregut të punës.
Programe të ofruara në këtëDepartment jane:
Master I Shkencave në “Farmaci”
Master I Shkencave në “Stomatologji”
Rregullore e Departamentit të Shkencave Mjekësore dhe të Shëndetit (PDF)

Orientimi i drejtë i studentëve për punësim në sektorin e shëndetësisë

  • Sektorë të kujdesit shëndetësor spitalor dhe jo spitalor
  • Sektorë të kujdesit për shëndet të mirë
  • Sektorë të planifikimit dhe financimit shëndetësor
  • Sektorë të edukimit shëndetësor
  • Industri prodhimi
  • Sipërmarrje private

Vizioni eshte i qartë për ta kthyer Fakultetin e Shkencave Mjekësore në një destinacion të vlerës më të mirënjohur Akademike Shqiptare,krijimin e fushave të reja të studimit dhe promovimin e një të ardhme më të mire te arsimit të lartë,për një shoqëri e shëndetshme dhe cilësi jete më e mirë, nëpërmjet edukimit, kërkimit shkencor, bashkëpunimit dhe kujdesjes klinike.

Përgatitjen e profesionistëve të kujdesit shëndetësor për të tashmen dhe të ardhmen me dije bashkokohore që kërkohen nga tregu i punës,tëpër kërkim të aplikuar dhe inovacion në bazë të kërkesavetëBashkimit Europian.Ndërlidhjen dhe njohjen e studentëve me strukturat shëndetësore komunitare duke i përgatitur për tregun e punës.

Strategjia e zhvillimit ka në fokus kryesor edukimine studentëve lidhur ngushtë me praktikën dhe mundësisht kërkimin në fushat mjekësore,nëpërmjet bashkëpunimi me qëndrat më të medha shëndetësore në vend,qëndrat sociale dhe industritë farmaceutike nacionale dhe globale.

Drejtimet Kryesore të Aktivitetit

Shëndeti oral dhe dentar ka qenë gjithmonë i rëndësishëm, këto pyetje rrisin rëndësinë që shoqëria i jep shëndetit oral dhe dentar dhe rrisin nivelin e ndërgjegjësimit të shoqërisë.

Synon alternimin e pjesëve të ndryshme të fytyrës apo trupit me qëllim estetik,korrigjimin dhe riparimin e defekteteve morfologjike dhe funksionale apo humbjet substanciale të indeve të ndryshme të lindura apo të fituara nga traumat, tumoret ose sëmundjet,duke rritur vetëbesimin dhe krijuar pacientë më të lumtur.

Disiplinë shkencore që studion lëndët natyrore me prejardhje bimore ose shtazore,me aktivitet farmakologjik.Lëndët e fituara prej tyre, në farmacinë bashkëkohore shfrytëzohen për prodhimin e produkteve të ndryshme mjekësore siç janë: çajet, tinkturat, ekstraktet, pluhura.

Teknologjia farmaceutike është zhvilluar me hapa galopantë vitet e fundit.Protokolli i rreptë i sigurise për të prodhuar barna,produkte,formula mjekësore në shkallë globale farmaceutike është parimi kryesor i Teknologjisë Farmaceutike

Njohuri të avancuara në fushën e farmakologjisë, duke e trajtuar administrimin e medikamenteve sipas rasteve klinike të grupeve të ndryshme të sëmundjeve.

Të kuptuarit e rëndësisë së vlerësimit të ndikimit të sëmundjeve dhe ndërhyrjeve kirurgjikale në ushqyerje dhe përdorimin e përshtatshëm të dietoterapisë për ruajtjen e shëndetit.

Siguria e ushqimit është çështje e pranisë ose mungesës së rreziqeve të pranueshme (mikrobiologjike, kimike ose fizike) në ushqim.

Aktivitet që lidhet me zbulimin, vlerësimin, kuptimin dhe parandalimin e efekteve anësore ose të ndonjë problemi tjetër që lidhet me barnat.


Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave", **: Në procesin e Licencimit pranë Ministrisë
LINJAT PROGRAMORE-SEKTORET E NDËRLIDHUR

Qëllimet e Farmakovigjilences janë të përmirësojnë kujdesin e pacientit dhe sigurinë e pacientëve në lidhje me përdorimin e medikamenteve; dhe të mbështesin programet e shëndetit publik duke siguruar informacion të besueshëm dhe të ekuilibruar për vlerësimin efektiv të profilit rrezik-përfitim të barnave

Ky sektor rishikon zbatimin praktik të kërkimit të ekonomisë shëndetësore dhe rezultateve për të optimizuar shpërndarjen e burimeve të kujdesit shëndetësor.Çështjet komplekse të Farmako-Ekonomisë lidhen me të gjitha ndërhyrjet e kujdesit shëndetësor. Kjo disiplinë trajton kostot e medikamenteve duke i krahasuar me rezultatet kuruese të tyre.

Gjatë viteve të fundit kujdesi per lekurën është rritur dhe njëkohesisht edhe përdorimi i produkteve farmaceutike. Duke pasur njohuritë e nevojshme mund të formulohen preparate specifike në varësi te karakteristikave të lëkurës,të ekulibruara dhe të personalizuara për çdo pacient.

Procedurat kirurgjikale të realizuara në gojë, duke filluar nga ekstraksionet dentare, të rrënjëve të mbetura, rimodelim të indeve të buta ose të forta tënofullave,vendosjen e implanteve, mbi të cilat do të mbështeten punime për të zëvendësuar dhëmbët që mungojnë. Trajtimi i patologjive tumorale të regjionit OMF, patologjitë e gjendrave të pështymës, kirurgjia rikonstruktive etj.

REGJISTROHU NË NEWSLETTER