• 24 Prill 2024

PROMOVIMI I PROFESIONEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSORË NË LUSHNJE

Më shumë
PROMOVIMI I PROFESIONEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSORË NË LUSHNJE
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE UNIBA NË BERAT
  • 22 Prill 2024

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE UNIBA NË BERAT

Më shumë
  • 16 Prill 2024

PROFESIONET E KUJDESIT SHËNDETËSOR, LEKSION I HAPUR NË QYTETIN E LEZHËS

Më shumë
PROFESIONET E KUJDESIT SHËNDETËSOR, LEKSION I HAPUR NË QYTETIN E LEZHËS
Debati
  • 21 Dhjetor 2023

Debati "Largimi i profesionistëve mjekësorë jashtë vendit”

Më shumë

Departamenti i Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional

Departamenti i Formimit të Pergjithshëm dhe Zhvillimit Profesional për periudhën 2022-2025, në zbatim të strategjisë së Universitetit “Barleti” të misonit, vizionit dhe objektivave të saj, ofron dhe koordinon programe të studimeve të formimit të vazhduar, si formë e të mësuarit gjatë gjithë jetës, si dhe kërkime nëpërmjet kurseve të trainimeve afat shkurtra, afat mesme, dhe afat gjata. Trainimet jane në kuadrin e Formimit të Përgjithshëm dhe të Zhvillimit Profesional të të Diplomuarve të licensuar Infermjerë, Fizioterapeute, Stomatologe dhe Farmaciste, të Programeve Baçelor, dhe Master, të cilët punojnë në Institucione shendetsore publike dhe private.
Rregullore e Departamentit të Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional (PDF)

Studentet mund te nisin nje udhetim drejt suksesit ne karrierë ne nje shumëllojshmëri fushash, përfshirë mundësi punësimi në:

  • Spitalet Publike rajonale dhe Qëndrat Spitalore Universitare
  •  Klinikat dhe  Poliklinikat Private,
  • Qëndra Kujdesi Pediatrik, Kopështe dhe çerdhe
  • Qëndrat e Përkujdesjes të të Moshuarve  Bashkiake dhe Private
  • Qëndrat Shendetesore Publike dhe Private
  • Qëndrat e Kujdesit Paliativ Publik dhe Privat

Vizioni i Departamentit është i lidhur ngushtë me Departamentet e tjera të Fakultetit te Shkencave Mjekesore dhe ndërvepron me Qendrat e tjera të UniBa me qëllim të përmbushjes së Misionit kryesor për të aftësuar studentet për përkujdesje të mirë ndaj pacienteve. Vizioni i Departamentit ështët të realizojë aktivitete që janë në bashkëunim të ngushtë me Spitalet dhe Qëndrat Shëndetësore,

Misioni i Departamenti ka orientim aplikativ dhe praktik në këto drejtime kryesore: Të realizojë një formim professional standart. Departamenti është përgjegjës për mësimdhënie, praktikat, trainime për profesionistët mjekësore, të identifikojnë boshllëqet e aftësive të punonjësve. Të japë dije bashkëkohore me tregun e punës. Të realizojë kërkime aplikative në qëndrat mjekësore dhe në laboratore.

Departamenti realizon dhe përmirëson strategjinë e trajnimit, zhvillimit të praktikave, për të trainuarit. Programet e trajnimit dhe zhvillimit përmirësojnë përvojën e punonjësve, rritin performancën. Strategjia ndihmon aftësimin e të trainuarve dhe studentëve, krijon një program formal për trainime të ndryshme mjekësore, e vlerëson rezultatet e strategjive të trajnimit e zhvillimit.

Drejtimet Kryesore të Aktivitetit

Fokusi jo vetëm në trajtimin e problemeve shëndetësore por dhe në parandalim dhe edukim dhe promocion shëndetësor

Zhvillimi i të gjithë aftësive të marrjes së masave të duhura të garantimit të sigurisë, mbrotjtes dhe ruajtjes së shëndetit në vendin e punës

Zhvillimi i njohurive dhe aftësive të menaxhimit të subjekteve ofruese të të gjithë llojeve të kujdesit shëndetësor në sektorin publik dhe jopublik

Formim i aftësive të domosdoshme në vendimmarrjen shëndetësore në nivel makro dhe në nivel mikro për ofrimin e një kujdesi cilësor dhe efiçent

Përgatitja e profesionistëve të aftë për të hartuar plane individuale të ushqyerjes sipas kërkesave dhe nevojave specifike nutricionale

Zhvillimi i aftësive të menaxhimit bashkëkohor elektronik i të dhënave shëndetësore të pacientëve dhe populates

Bashkepunim dhe permiresim I njohurive per Teknologjite e reja duke I realizuar nepermjet Praktikave profesionale ne Spitalet Publike dhe Private

Edukimi i profesionistëve shëndetësorë për kualifikime të mëtejshme me të rejat e metodave diagnostike dhe te teknologjisë mjekësore.


Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave", **: Në procesin e Licencimit pranë MinistrisëLINJAT PROGRAMORE-SEKTORET E NDËRLIDHUR

Sektori Spitalor, ku praktikat edukative dhe klinike të studentëve kryhen sipas Programeve Bachelor, Programeve Master Shkencor dhe Programit Profesional dy vjeçar Operator dhe Konsulent në Kujdesin Shëndetësor.

Stafi i spitalit duhet të inkurajohet të marrë pjesë në trajnime të vazhdueshme për të rritur aftësitë e tyre. Prandaj, stafi aktual duhet të trajnohet si në menaxhim ashtu edhe në teknologji (p.sh. ruajtja e imazheve në renë kompjuterike), me trajnime që zhvillohen në UniBa.

Spitalet që ofrojnë mundësi për promovimin e zhvillimit të shëndetshëm mendor, emocional dhe të sjelljes për fëmijët dhe prindërit e tyre dhe parandalimin e shumë problemeve dhe çrregullimeve mendore, emocionale dhe të sjelljes.

Shërbimet nëpërmjet Praktikave të Qendrave për të Moshuarit, duke ndihmuar të moshuarit për të realizuar një higjienë personale cilësore, duke realizuar komunikim të mirë dhe duke ndihmuar dhe kujdesur për të moshuarit me aftësi të kufizuara lëvizëse dhe për rikuperim të shpejtë dhe emocional.

REGJISTROHU NË NEWSLETTER