FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

Departamenti i Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional

Departamenti ka në përbërjen e tij 7 pedagogë me kohë të plotë, nga të cilët 4 të kategorisë profesor (Prof./ Prof. Asoc. Dr); 2 me gradë shkencore Dr dhe 1 personel ndihmës akademik me karakter mësimor me gradë shkencore Msc. Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore dhe standardet shtetërore të cilësisë të përcaktuara për njësitë bazë.

Departamenti i Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional mundëson ofrimin e lëndëve të formimit bazë në shkenca mjekësore si dhe të edukimit professional të profesionistëve të shëndetësisë lidhur me programe trajnimi të formimit profesional dhe atij me kredite të formimit të vazhduar.
  • 16 Shtator 2022

Marrëveshje bashkëpunimi mes UniBa dhe Coopselios, Itali

Më shumë
Marrëveshje bashkëpunimi mes UniBa dhe Coopselios, Itali
Trajnim:
  • 02 Shkurt 2022

Trajnim: "Aftësim për dhënien e ndihmës së parë në situata emergjence"

Më shumë
Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave"

** : Program që do të aktivizohet së shpejti

REGJISTROHU NË NEWSLETTER