FACULTY OF MEDICAL SCIENCES

Department of Medical-Technical Sciences

Departamenti ka në përbërjen e tij 11 pedagogë me kohë të plotë, nga të cilët 4 të kategorisë Profesor; 4 me gradë shkencore Dr dhe 3 personel ndihmës akademik me gradë shkencore Msc. Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit të Departamentit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore dhe standardet shtetërore të cilësisë të përcaktuara për njësitë bazë.
Bachelor

The programs of the first cycle of Bachelor studies last 3 academic years, with a load of 180 credits. The integrated programs are 300 * or 360 * credits and the normal duration is 5 or 6 academic years.

Master of Science

The programs in the second cycle of Master of Science studies last 2 academic years with a load of 120 credits.

* : 5-year integrated program "Master of Science"

** : Program that will be activated soon

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER