FACULTY OF MEDICAL SCIENCES

Department of General Trainingand Vocational Development

Departamenti ka në përbërjen e tij 7 pedagogë me kohë të plotë, nga të cilët 4 të kategorisë profesor (Prof./ Prof. Asoc. Dr); 2 me gradë shkencore Dr dhe 1 personel ndihmës akademik me karakter mësimor me gradë shkencore Msc. Referuar numrit të stafit të brendshëm akademik, kualifikimit të tyre, të grupuar sipas fushës së kërkimit, ky Departament është në përputhje me kriteret ligjore dhe standardet shtetërore të cilësisë të përcaktuara për njësitë bazë.

Departamenti i Formimit të Përgjithshëm dhe Zhvillimit Profesional mundëson ofrimin e lëndëve të formimit bazë në shkenca mjekësore si dhe të edukimit professional të profesionistëve të shëndetësisë lidhur me programe trajnimi të formimit profesional dhe atij me kredite të formimit të vazhduar.
Bachelor

The programs of the first cycle of Bachelor studies last 3 academic years, with a load of 180 credits. The integrated programs are 300 * or 360 * credits and the normal duration is 5 or 6 academic years.

Master of Science

The programs in the second cycle of Master of Science studies last 2 academic years with a load of 120 credits.

* : 5-year integrated program "Master of Science"

** : Program that will be activated soon

SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER